قیمت ترانسفورماتور در سال ۱۴۰۳

هزینه ساخت ویلا ۱۴۰۳ ترانسفورماتور ۱۰۰kva ۱۳۴,۰۰۷,۲۱۶ تومان ترانسفورماتور ۲۵kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو ۵۳,۹۰۶,۳۴۲ تومان ترانسفورماتور ۲۰۰۰kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو ۱,۱۸۳,۶۴۱,۶۳۸ تومان ترانسفورماتور ۵۰kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو ۸۳,۹۱۳,۹۵۵ تومان ترانسفورماتور ۱۶۰kva ۲۰۶,۵۳۵,۲۹۳ تومان ترانسفورماتور ۳۱۵kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو ۳۲۶,۵۸۶,۶۷۲ تومان ترانسفورماتور ۱۲۵kva ۱۷۸,۴۸۹,۶۸۰ […]

هزینه ساخت ویلا ۱۴۰۳

ترانسفورماتور ۱۰۰kva

۱۳۴,۰۰۷,۲۱۶ تومان

ترانسفورماتور ۲۵kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۵۳,۹۰۶,۳۴۲ تومان

ترانسفورماتور ۲۰۰۰kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱,۱۸۳,۶۴۱,۶۳۸ تومان

ترانسفورماتور ۵۰kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۸۳,۹۱۳,۹۵۵ تومان

ترانسفورماتور ۱۶۰kva

۲۰۶,۵۳۵,۲۹۳ تومان

ترانسفورماتور ۳۱۵kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۳۲۶,۵۸۶,۶۷۲ تومان

ترانسفورماتور ۱۲۵kva

۱۷۸,۴۸۹,۶۸۰ تومان

ترانسفورماتور ۱۰kva روغنی تکفاز ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۳۴,۰۴۲,۵۳۱ تومان

ترانسفورماتور ۲۰۰kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۲۳۷,۹۴۹,۲۶۷ تومان

ترانسفورماتور ۷۵kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱۱۴,۱۰۷,۸۲۷ تومان

ترانسفورماتور ۸۰۰kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۶۶۱,۵۰۳,۷۳۴ تومان

ترانسفورماتور ۱۵kva روغنی تکفاز ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۳۷,۴۲۹,۷۲۸ تومان

ترانسفورماتور ۲۰۰۰kva خشک رزینی ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱,۱۴۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۱۲۵۰kva

۸۲۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۲۵۰kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۲۶۴,۰۴۷,۵۳۰ تومان

ترانسفورماتور ۱۶۰۰kva

۹۹۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۴۰۰kva

۳۹۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۲۰۰KVA ردیف ۲۰kV

۲۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۲۵kva روغنی تکفاز ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۱۰۰KVA هرمتیک نرمال ۲۰KV

۱۵۶٫۰۰۸٫۸۲۲ تومان

ترانسفورماتور ۵۰KVA هرمتیک نرمال ۲۰KV

۱۰۰٫۹۱۵٫۸۶۲ تومان

ترانسفورماتور ۱۵KVA تکفاز ۲۰KV

۳۷٫۴۲۹٫۷۲۸ تومان

ترانسفورماتور ۳۱۵KVA هرمتیک کم تلفات ۳۳KV

۴۰۷٫۱۳۸٫۵۴۴ تومان

ترانسفورماتور ۲۰۰KVA هرمتیک نرمال ۲۰KV

۲۵۴٫۹۵۶٫۴۰۶ تومان

ترانسفورماتور ۳۱۵KVA نرمال ۱۱KV

۲۷۴٫۴۳۳٫۰۵۰ تومان

ترانسفورماتور ۳۱۵KVA هرمتیک نرمال ۲۰KV

۳۲۶٫۰۴۸٫۸۲۲ تومان

ترانسفورماتور ۲۵KVA هرمتیک نرمال ۲۰KV

۶۹٫۵۲۷٫۰۰۲ تومان

ترانسفورماتور تک فاز – مدل T-2

۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۵۰KVA نرمال ۱۱KV

۸۲٫۹۰۶٫۲۷۲ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۲۵KVA ردیف ۲۰kV

۵۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۶۳۰kva روغنی کم تلفات ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۵۶۷,۰۹۵,۴۳۴ تومان

ترانسفورماتور ۱۲۵۰KVA روغنی ۲۰KV

۸۵۴,۰۶۲,۲۶۲ تومان

ترانسفورماتور ۴۰۰KVA روغنی ۲۰KV

۳۸۰,۲۸۲,۶۸۸ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۲۰۰۰KVA ردیف ۲۰kV

۱,۱۴۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۱۶۰۰kva روغنی کم تلفات ۳۳کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱,۵۲۸,۴۴۱,۹۴۹ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۶۳۰KVA ردیف ۲۰kV

۵۱۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۳۱۵kva خشک رزینی ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۳۸۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۵۰kva روغنی تکفاز ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۶۴,۵۶۱,۸۳۴ تومان

ترانسفورماتور ۵۰۰KVA روغنی ۲۰KV

۴۷۰,۸۶۱,۱۶۵ تومان

ترانسفورماتور ۲۵kva روغنی تکفاز ۳۳کیلو ولت-ایران ترانسفو

۵۶,۸۲۸,۲۴۰ تومان

ترانسفورماتور ۷۵kva روغنی تکفاز ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۶۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۲۵۰KVA ردیف ۲۰kV

۲۴۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۱۲۵kVA ردیف ۲۰kV

۱۶۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۱۰۰۰kva

۷۳۴,۰۱۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۴۰۰kva روغنی نرمال ۳۳کیلو ولت-ایران ترانسفو

۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۶۳۰kva خشک رزینی ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۵۴۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۵۰۰kva خشک رزینی ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۲۵۰kva خشک رزینی ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۳۴۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۱۰۰kva خشک رزینی ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۱۶۰KVA ردیف ۲۰kV

۱۹۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۳۱۵KVA ردیف ۲۰kV

۲۸۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۴۰۰KVA ردیف ۲۰kV

۳۴۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۵۰۰KVA ردیف ۲۰kV

۴۲۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان

ترانس ۶ ولت ۳۰۰ میلی آمپر دوبل

۸۰,۰۰۰ تومان

واشر لاستیکی تخت زیر مقره فوقانی فشار ضعیف ۴۷×۲۹×۴

۱۱,۹۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۳۱۵kva روغنی نرمال ۱۱کیلو ولت-ایران ترانسفو

۲۷۴,۴۳۳,۰۵۰ تومان

ترانسفورماتور ۱۰۰kva روغنی نرمال ۳۳کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱۴۸,۶۲۰,۱۹۲ تومان

ترانسفورماتور ۲۵kva روغنی کم تلفات ۳۳کیلو ولت-ایران ترانسفو

۸۳,۹۱۷,۰۹۴ تومان

ترانسفورماتور ۱۰۰۰kva روغنی کم تلفات ۳۳کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱,۰۴۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۲۵۰۰kva خشک رزینی ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱,۳۹۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۱۶۰۰KVA روغنی ۲۰KV

۱,۰۰۹,۶۰۸,۵۷۶ تومان

ترانسفورماتور ۱۰۰۰KVA روغنی ۲۰KV

۷۶۱,۵۲۸,۰۶۴ تومان

ترمومتر روغن ترانسفورماتور توزیع DIN 16160

۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان

واشر لاستیکی تخت روی مقره فوقانی فشار ضعیف

۹,۸۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۸۰۰KVA ردیف ۲۰kV

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۷۵kVA ردیف ۲۰kV

۱۱۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان

محفظه رطوبت گیر نیم کیلویی ترانسفورماتور توزیع

۳۹۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۱۰۰۰kVA ردیف ۲۰kV

۷۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۱۲۵۰kVA ردیف ۲۰kV

۷۹۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۱۶۰۰KVA ردیف ۲۰kV

۹۷۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان

ترانس فلای بک ولتاژ بالا مدل ۱۵KV

۴۴,۰۰۰

موتور دستگاه جوجه کشی مدل ۲.۵/۳RPM

۲۵۷,۰۰۰

ترانس مدل ۱۲VDC

۲۹۹,۹۹۰

کنتاکتور تک فاز دو پل کد ۳۰

۱۸۰,۰۰۰

موتور دستگاه جوجه کشی مدل ۲/۵۳ RPM

۱۳۸,۰۰۰

موتور دستگاه جوجه کشی مدل ۵۰KTYZ

۴۵۰,۰۰۰

دزدگیر ترانسفورماتور مدل NETTCALL-TC102

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۲۵kva روغنی نرمال ۱۱کیلو ولت-ایران ترانسفو

۵۶,۴۸۸,۸۵۸ تومان

ترانسفورماتور ۸۰۰kva خشک رزینی ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۶۵۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۲۰۰kva خشک رزینی ۲۰کیلو ولت-ایران ترانسفو

۳۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۱۶۰kva روغنی نرمال ۱۱کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱۸۵,۰۸۷,۲۳۲ تومان

ترانسفورماتور ۷۵kva روغنی کم تلفات ۳۳کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱۷۱,۴۱۱,۸۳۰ تومان

ترانسفورماتور ۱۰۰kva روغنی نرمال ۱۱کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱۲۶,۷۲۶,۳۶۵ تومان

ترانسفورماتور ۴۰۰kva روغنی نرمال ۱۱کیلو ولت-ایران ترانسفو

۳۲۳,۹۶۳,۳۴۷ تومان

ترانسفورماتور ۵۰kva روغنی نرمال ۱۱کیلو ولت-ایران ترانسفو

۸۲,۹۰۶,۲۷۲ تومان

واشر لاستیکی تخت چاکدار فشار ضعیف ۵۰×۲۸×۴

۹,۱۰۰ تومان

جرقه گیر بالایی بوشینگ ترانسفورماتور مدل K2 M8×۱۵۷

۲۵,۰۰۰ تومان

پیاله روغن زیر رطوبت گیر ترانسفورماتور توزیع

۶۵,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۶۳۰kva روغنی نرمال ۳۳کیلو ولت-ایران ترانسفو

۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۲۵۰kva روغنی نرمال ۳۳کیلو ولت-ایران ترانسفو

۳۵۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۸۰۰kva روغنی نرمال ۳۳کیلو ولت-ایران ترانسفو

۸۵۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۸۰۰kva روغنی نرمال ۱۱کیلو ولت-ایران ترانسفو

۵۴۴,۲۵۳,۵۶۸ تومان

تراسفورماتور ۵۰kva روغنی کم تلفات ۳۳کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱۳۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۲۵۰kva روغنی نرمال ۱۱کیلو ولت-ایران ترانسفو

۲۳۰,۹۴۳,۶۱۹ تومان

ترانسفورماتور ۵۰۰kva روغنی نرمال ۱۱کیلو ولت-ایران ترانسفو

۳۵۷,۷۸۶,۱۳۴ تومان

ترانسفورماتور ۲۰۰kva روغنی نرمال ۱۱کیلو ولت-ایران ترانسفو

۲۱۶,۰۳۹,۷۴۴ تومان

ترانسفورماتور ۱۲۵kva روغنی نرمال ۱۱کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱۷۲,۵۴۰,۸۹۶ تومان

ترانسفورماتور ۱۲۵۰kva روغنی کم تلفات ۳۳کیلو ولت-ایران ترانسفو

۱,۱۵۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور ۱۶۰۰kva روغنی نرمال ۱۱کیلو ولت-ایران ترانسفو

۹۱۴,۰۰۰,۰۵۴ تومان

ترانسفورماتور ۱۲۵۰KVA نرمال ۱۱KV

۷۶۵,۹۱۸,۷۵۸ تومان

ترانسفورماتور ۱۰۰۰KVA نرمال ۱۱KV

۶۳۵,۹۸۴,۱۳۱ تومان

واشر لاستیکی تخت فشار ضعیف ۶۳×۴۰×۴

۸,۷۰۰ تومان

واشر لاستیکی تخت چاکدار فشار ضعیف ۴۲×۲۵×۲

۷,۰۰۰ تومان

چرخ ترانسفورماتور توزیع روغنی ۱۵۰mm

۵۵۰,۰۰۰ تومان

واشر لاستیکی تخت فشار ضعیف ۵۱٫۵×۳۸×۴

۵,۵۰۰ تومان

مقره بوشینگ فشار ضعیف تحتانی مدل B-DT/1/250

۵۴,۶۰۰ تومان

مقره بوشینگ فشار قوی سه پله مدل ۲۰Nf250

۴۵۵,۰۰۰ تومان

جرقه گیر پایینی بوشینگ مدل C2 M8×۱۱۰

۱۶,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۵۰KVA ردیف ۲۰kV

۸۶,۲۶۰,۰۰۰ تومان

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک سه فاز کم تلفات ۱۰۰kVA ردیف ۲۰kV

۱۳۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان

واشر لاستیکی توپی (J)،مقره فشار قوی ۳۰×۱۲×۱۸

۱۴,۷۰۰ تومان

طلق رطوبت گیر نیم کیلویی ترانسفورماتور توزیع

۶۵,۰۰۰ تومان